KeriCoreAcademy

Vše o programovacím jazyku C SHARP v roce 2024!

Programovací jazyk C Sharp

OBSAH

Programovací jazyk C Sharp

C Sharp (často vyslovováno jako „C#“) je moderní, objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý společností Microsoft. 

Od svého uvedení na trh v roce 2000 se stal jedním z nejrozšířenějších jazyků pro vývoj aplikací a her. 

C Sharp se stal klíčovou součástí platformy .NET, což umožňuje vývojářům vytvářet aplikace pro široké spektrum zařízení a operačních systémů.

Definice C Sharp

C Sharp je staticky typovaný, objektově orientovaný programovací jazyk, který kombinuje výhody jazyků C++ a Java a přidává vlastní inovace.

Byl navržen tak, aby vývojářům poskytl nástroj pro snadný vývoj robustních, výkonných a bezpečných aplikací.

C Sharp podporuje základní prvky objektově orientovaného programování, jako jsou třídy, objekty, dědičnost, polymorfismus a zapouzdření.

Kromě toho zahrnuje pokročilé funkce, jako jsou asynchronní programování, generické typy, a LINQ (Language Integrated Query).

 • Modulární a opakovaně použitelný kód: C Sharp podporuje vytváření modulárního a opakovaně použitelného kódu pomocí tříd a objektů.
 • Bezpečnost a spolehlivost: Díky silné typové kontrole C Sharp identifikuje chyby již při kompilaci, což zvyšuje spolehlivost aplikací.
 • Moderní programovací funkce: C Sharp obsahuje mnoho moderních programovacích funkcí, jako je asynchronní programování s klíčovými slovy async a await, pattern matching, a top-level statements.

Primární použití jazyka

C Sharp je navržený pro širokou škálu aplikací, od jednoduchých desktopových aplikací až po komplexní enterprise systémy a hry.

Mezi hlavní oblasti použití C Sharp patří:

 • Webové aplikace: Pomocí ASP.NET a ASP.NET Core mohou vývojáři vytvářet vysoce výkonné webové aplikace a služby.
 • Desktopové aplikace: C Sharp se často používá k vytváření aplikací pro Windows pomocí Windows Forms, WPF (Windows Presentation Foundation) a UWP (Universal Windows Platform).
 • Mobilní aplikace: Pomocí Xamarin a MAUI (Multi-platform App UI) mohou vývojáři vytvářet aplikace pro Android a iOS.
 • Herní vývoj: C Sharp je primární skriptovací jazyk v Unity, jednom z nejpopulárnějších herních engine na světě.

Historie a vývoj

Anders Hejlsberg je jedním z nejvlivnějších softwarových architektů a programátorů na světě. 

Jeho kariéra zahrnuje vývoj několika významných programovacích jazyků, které formovaly moderní softwarový průmysl. 

Před příchodem do Microsoftu byl Hejlsberg hlavním architektem jazyků Turbo Pascal a Delphi.

Anders Hejlsberg nastoupil do Microsoftu v roce 1996, kde měl za úkol vyvinout nový programovací jazyk, který by spojil jednoduchost Visual Basicu s výkonem a flexibilitou C++. 

Tento projekt vyústil ve vytvoření C Sharp, který byl poprvé představen v roce 2000 jako součást platformy .NET.

Hejlsberg a jeho tým vytvořili jazyk, který byl snadno použitelný, ale zároveň dostatečně výkonný pro vytváření složitých aplikací.

Hejlsberg byl hlavním architektem C# a hrál klíčovou roli při jeho návrhu a vývoji. 

Jeho filozofie byla vytvořit jazyk, který by byl intuitivní pro vývojáře a zároveň nabízel pokročilé možnosti pro vývoj komplexních aplikací. 

Hejlsbergovy zkušenosti s vývojem jazyků a jeho schopnost vytvářet efektivní a přehledné programovací konstrukty byly klíčové pro úspěch C#.

Vývojové verze jazyka

C Sharp prošel během své existence mnoha verzemi, z nichž každá přinesla nové funkce a vylepšení. Níže je přehled hlavních verzí a jejich klíčových vlastností:

 • C Sharp 1.0 (2002): První verze jazyka, která byla součástí .NET Framework 1.0. Obsahovala základní prvky objektově orientovaného programování, jako jsou třídy, objekty, dědičnost a rozhraní. Byly zde také základní datové typy a řízení toku, včetně if, switch, for, while, a do-while.

 • C Sharp 2.0 (2005): Přidala generické typy, anonymní metody a iterátory. Generické typy umožnily vývojářům vytvářet typově bezpečný kód, který mohl pracovat s libovolnými datovými typy, což zvýšilo flexibilitu a opakovatelnost kódu.

 • C Sharp 3.0 (2007): Introdukovala LINQ (Language Integrated Query), rozšíření metod, lambda výrazy, a automatické vlastnosti (auto-properties). LINQ zjednodušilo práci s daty a dotazování přímo v kódu C#, což umožnilo vytváření složitých dotazů na kolekce, XML nebo databáze.

 • C Sharp 4.0 (2010): Přidala dynamický typ (dynamic), volitelné parametry a pojmenované argumenty. Tyto funkce zjednodušily interoperabilitu s dynamickými datovými typy a COM objekty.

 • C Sharp 5.0 (2012): Zavedla asynchronní programování s klíčovými slovy async a await. Tato verze umožnila vývojářům psát asynchronní kód, který je přehledný a snadno udržovatelný, což bylo významné pro aplikace, které vyžadují vysokou odezvu a efektivní využívání zdrojů.

 • C Sharp 6.0 (2015): Přidala vlastnosti jako auto-property inicializátory, interpolované řetězce, a null-propagující operátory (null-conditional operators). Tyto funkce zjednodušily syntax a usnadnily psaní a čtení kódu.

 • C Sharp 7.0 (2017): Zavedla lokální funkce, rozšíření pro pattern matching, ref returns, a rozšířené použití outparametrů. Tyto vlastnosti zvýšily výkon a flexibilitu jazyka při práci s komplexními datovými strukturami.

 • C Sharp 7.1 až 7.3 (2017-2018): Přidala funkce jako async main, defaultní literály a další vylepšení pro ref struct, a více možností pro pattern matching.

 • C Sharp 8.0 (2019): Introdukovala defaultní metody v rozhraních, nullable reference types, asynchronní streamy a range indices. Tyto vlastnosti umožnily lepší správu nulových hodnot a asynchronní zpracování dat.

 • C Sharp 9.0 (2020): Přidala record types, init-only properties, top-level statements, a rozšířila pattern matching. Record types umožnily vytvářet neměnné typy s minimálním boilerplate kódem, což zjednodušilo práci s datovými objekty.

 • C Sharp 10.0 (2021): Introdukovala globální použití using direktiv, rozšířené pattern matching, implicitní typy lambda výrazů, a rozšířené možnosti pro record structs.

 • C Sharp 11.0 (2023): Přinesla vylepšení pro pattern matching, statické abstraktní členy v rozhraních, a další pokročilé vlastnosti pro lepší správu kódu a výkon.

Významné milníky ve vývoji C Sharp

Vývoj C Sharp byl ovlivněn několika významnými milníky, které definovaly jeho směr a popularitu v průběhu let:

 • Integrace s .NET Framework: První verze C Sharp byla úzce spojena s .NET Frameworkem, což umožnilo vývojářům vytvářet aplikace, které byly bezpečné, robustní a snadno nasaditelné na Windows.

 • Vznik .NET Core: V roce 2016 byl představen .NET Core, což umožnilo vývojářům vytvářet aplikace pro více platforem, včetně Linuxu a macOS. C Sharp se tak stal jazykem pro vývoj multiplatformních aplikací.

 • Asynchronní programování: Zavedení asynchronního programování ve verzi C Sharp 5.0 bylo klíčovým milníkem, který výrazně zlepšil způsob, jakým vývojáři psali asynchronní kód, což vedlo k vytvoření rychlejších a efektivnějších aplikací.

 • Pokročilé datové zpracování s LINQ: Introdukce LINQ v C Sharp 3.0 usnadnila vývojářům práci s daty a poskytla jednotný způsob dotazování a manipulace s různými datovými zdroji.

 • Podpora moderních programovacích technik: Každá nová verze C Sharp přidávala moderní programovací techniky a funkce, které držely krok s trendy v softwarovém vývoji, jako je pattern matching, records, a top-level statements.

 • Přijetí v herním průmyslu: C Sharp se stal klíčovým jazykem pro vývoj her díky své integraci s Unity, což umožnilo vytvářet hry pro širokou škálu platforem a přineslo nové možnosti pro herní vývojáře.

Díky těmto milníkům se C Sharp stal jedním z nejvýznamnějších programovacích jazyků současnosti a nadále zůstává populární volbou pro vývoj moderních aplikací a her.

Vlastnosti a výhody jazyka C Sharp

C Sharp (C#) je známý svou bohatou sadou vlastností, které z něj činí výkonný a univerzální programovací jazyk.

Jeho design zahrnuje moderní principy programování a zaměřuje se na snadnost použití, bezpečnost, a efektivitu.

Níže jsou detailně popsány klíčové vlastnosti a výhody jazyka C Sharp.

Objektově orientované programování (OOP)

C Sharp je navržený jako plně objektově orientovaný jazyk, což znamená, že všechny kódové struktury jsou vázány na objekty a třídy. 

To umožňuje vývojářům modelovat reálné světové problémy efektivněji. 

Hlavní principy OOP zahrnují:

 • Třídy: Základní stavební bloky, které definují vlastnosti a chování objektů. Třídy v C Sharp mohou obsahovat proměnné, metody, a události.

 • Objekty: Instance tříd, které reprezentují konkrétní realizace třídy s vlastními daty. Objekty umožňují manipulaci s reálnými daty a interakci mezi komponentami aplikace.

 • Dědičnost: Mechanismus, který umožňuje jedné třídě dědit vlastnosti a metody jiné třídy. To podporuje opětovné použití kódu a zjednodušuje údržbu.

 • Polymorfismus: Schopnost objektů různých tříd používat stejný interface. To umožňuje psát flexibilní a rozšiřitelný kód, který může pracovat s různými typy objektů bez nutnosti znát jejich konkrétní třídu.

 • Zapouzdření: Proces skrývání interních detailů implementace třídy a zveřejňování pouze toho, co je nezbytné. Zapouzdření chrání integritu dat a usnadňuje údržbu kódu.

Silná typová kontrola

C Sharp je staticky typovaný jazyk, což znamená, že všechny proměnné musí být deklarovány s konkrétním typem při kompilaci. 

To pomáhá odhalit chyby před spuštěním programu a zvyšuje bezpečnost kódu.

 • Bezpečnost a prevence chyb: Silná typová kontrola zabraňuje běžným chybám, jako jsou nesprávné operace s typy, a zajišťuje, že všechny typové konverze jsou explicitní a bezpečné.

 • Generics: Umožňují vytváření tříd, metod a delegátů, které mohou pracovat s libovolným datovým typem, aniž by bylo nutné psát opakovaný kód. Generické typy poskytují typovou bezpečnost při kompilaci a zlepšují výkon tím, že eliminují potřebu boxingu a unboxingu.

Jazyková integrace (LINQ)

C Sharp zahrnuje vestavěnou podporu pro LINQ (Language Integrated Query), což umožňuje psát dotazy přímo v kódu C Sharp. 

LINQ poskytuje jednotný model pro práci s daty, bez ohledu na to, zda se jedná o kolekce, XML dokumenty, nebo databáze.

 • Dotazování přímo v kódu: LINQ umožňuje psát dotazy podobné SQL přímo v C Sharp, což zjednodušuje práci s daty a zlepšuje čitelnost kódu.

 • Práce s kolekcemi: LINQ poskytuje bohatou sadu operací pro práci s kolekcemi, jako jsou filtrování, třídění, a transformace dat.

 • Databáze a XML: LINQ to SQL a LINQ to XML umožňují psát dotazy a manipulovat s daty uloženými v databázích nebo XML dokumentech.

Asynchronní programování

Asynchronní programování je klíčovým rysem jazyka C Sharp, který umožňuje vývojářům psát kód, který neblokuje hlavní vlákno, což je zvláště důležité pro aplikace, které vyžadují vysokou odezvu.

 • Klíčová slova async a await: Tyto klíčová slova usnadňují psaní asynchronního kódu, který je snadno čitelný a udržovatelný. async označuje metodu jako asynchronní, a await umožňuje pauzovat provádění metody, dokud se nevrátí výsledek asynchronní operace.

 • Výhody pro moderní aplikace: Asynchronní programování umožňuje efektivně zpracovávat I/O operace, zlepšuje odezvu uživatelského rozhraní a zvyšuje celkový výkon aplikace.

Platformová nezávislost

S příchodem .NET Core a .NET 5+ se C Sharp stal jazykem, který podporuje vývoj aplikací napříč různými operačními systémy, včetně Windows, Linux a macOS.

 • .NET Core a .NET 5+: Tyto platformy umožňují vytvářet aplikace, které mohou běžet na různých operačních systémech bez nutnosti upravovat kód pro každou platformu zvlášť. To poskytuje větší flexibilitu a zjednodušuje vývoj multiplatformních aplikací.

 • Možnosti vývoje pro různé OS: Vývojáři mohou používat C Sharp k vytváření webových aplikací, cloudových služeb, desktopových aplikací, a mobilních aplikací, které běží na různých zařízeních a operačních systémech.

Podpora moderních funkcí

C Sharp neustále přidává nové moderní funkce, které zvyšují produktivitu a efektivitu vývojářů.

 • Pattern matching: Usnadňuje kontrolu a práci s datovými strukturami pomocí vzorů, což zjednodušuje kód a zlepšuje jeho čitelnost.

 • Records: Umožňují vytváření neměnných typů s minimálním boilerplate kódem, což zjednodušuje práci s datovými objekty a zlepšuje jejich spravovatelnost.

 • Top-level statements: Umožňují psát jednoduché programy bez nutnosti explicitního vymezení tříd a metod, což zjednodušuje zápis a čtení kódu, zejména pro malé skripty a testovací kód.
 • Rozhraní a jejich rozšiřování (default methods): Umožňují definovat výchozí implementace metod přímo v rozhraních, což zjednodušuje vývoj a údržbu kódu.

Porovnání s jinými programovacími jazyky

C# je univerzální jazyk, který je často srovnáván s jinými významnými programovacími jazyky jako C++, Java, a Python

Každý z těchto jazyků má své unikátní vlastnosti, výhody a oblasti použití.

 Níže uvádíme podrobné srovnání C Sharp s těmito jazyky.

C# vs. C++

C# a C++ mají mnoho společného, zejména v oblasti objektově orientovaného programování, ale liší se ve způsobu správy paměti, jednoduchosti, a výkonu.

OOP vlastnosti
 • C#: Plně podporuje objektově orientované programování (OOP), včetně tříd, dědičnosti, polymorfismu a zapouzdření. Kód v C# je často čitelnější a snadněji udržovatelný díky vysoké úrovni abstrakce.

 • C++: Také podporuje OOP, ale nabízí více nízkoúrovňových kontrol nad systémovými zdroji. To umožňuje jemnější kontrolu nad výkonem, ale může to vést ke složitějšímu a méně přehlednému kódu.

Správa paměti a bezpečnost
 • C#: Používá automatickou správu paměti prostřednictvím garbage collectoru, což snižuje riziko paměťových úniků a usnadňuje správu paměti. C Sharp nabízí bezpečnější prostředí pro vývojáře, protože eliminuje problémy spojené s manuální správou paměti.

 • C++: Umožňuje manuální správu paměti pomocí ukazatelů, což poskytuje větší kontrolu, ale zvyšuje riziko paměťových úniků a chyb, jako je dereference neplatných ukazatelů. Toto poskytuje vyšší výkon za cenu vyšší složitosti a potenciálních chyb.

Jednoduchost vs. výkon
 • C#: Zaměřuje se na jednoduchost a produktivitu. Je navržený tak, aby se snadno učil a používal, což umožňuje rychlejší vývoj. Tato jednoduchost však může někdy přijít za cenu výkonu, protože garbage collector a další automatizované funkce mohou přidat určité režijní náklady.

 • C++: Nabízí vysoký výkon díky nízkoúrovňové kontrole nad hardwarem a systémovými prostředky. C++ je často volen pro aplikace, kde je klíčový maximální výkon, jako jsou real-time systémy, hry nebo náročné výpočty.

Shrnutí: C Sharp je ideální pro vývoj aplikací, kde je důležitá rychlost vývoje a bezpečnost. C++ je vhodný pro systémy, kde je klíčový výkon a nízkoúrovňová kontrola.

C# vs. Java

C# a Java jsou často srovnávány kvůli jejich podobnostem v syntaxi a ekosystému. Oba jazyky jsou objektově orientované a běžně se používají pro vývoj enterprise aplikací.

Syntaxe a kompatibilita
 • C#: Má syntaxi podobnou jazyku C++, ale je navržený tak, aby byl více intuitivní a jednodušší na použití. C Sharp je úzce integrovaný s .NET ekosystémem, což umožňuje snadné využívání knihoven a frameworků na této platformě.

 • Java: Také vychází z C stylu syntaxe a je známá svou „napiš jednou, spusť kdekoliv“ filozofií díky Java Virtual Machine (JVM). Java je méně propojená s operačním systémem a více zaměřená na multiplatformní kompatibilitu.

Ekosystém a platformová nezávislost
 • C#: Původně vyvinutý pro Windows, ale s příchodem .NET Core a .NET 5+ se stal multiplatformním, což umožňuje vytvářet aplikace pro různé operační systémy. C Sharp je hluboce integrovaný s Azure a dalšími Microsoft technologiemi.

 • Java: Od počátku navržena jako multiplatformní jazyk běžící na JVM, což umožňuje spouštět Java aplikace na libovolném zařízení, které podporuje JVM. Java má silnou pozici v podnikovém sektoru a na Androidu.

Komunitní podpora a knihovny
 • C#: Má silnou podporu od Microsoftu a rostoucí komunitu vývojářů. C Sharp využívá rozsáhlý .NET ekosystém, který zahrnuje mnoho knihoven a nástrojů pro vývoj aplikací.

 • Java: Má dlouhodobou a rozsáhlou komunitu s bohatým ekosystémem knihoven, frameworků (jako Spring), a nástrojů. Java je populární pro vývoj podnikových aplikací a má širokou podporu v různých odvětvích.

Shrnutí: C Sharp a Java jsou oba vhodné pro vývoj robustních aplikací, ale C Sharp nabízí hlubší integraci s Microsoft nástroji a technologiemi, zatímco Java exceluje v multiplatformním prostředí a má silnou podporu pro podnikové aplikace.

C# vs. Python

C# a Python se liší ve svém přístupu k typové kontrole a použití, což ovlivňuje jejich vhodnost pro různé druhy aplikací.

Statická vs. dynamická typová kontrola
 • C#: Používá statickou typovou kontrolu, což znamená, že typy proměnných jsou určeny při kompilaci. To zvyšuje bezpečnost kódu a pomáhá odhalit chyby dříve, než se program spustí.

 • Python: Používá dynamickou typovou kontrolu, což umožňuje měnit typy proměnných během běhu programu. To zvyšuje flexibilitu a usnadňuje rychlý vývoj, ale může vést k chybám, které jsou odhaleny až při běhu programu.

Použití v průmyslu
 • C#: Často se používá pro vývoj aplikací na platformě Windows, vývoj her (zejména v Unity), a podnikové aplikace. C Sharp je preferován tam, kde je klíčová bezpečnost kódu a silná typová kontrola.

 • Python: Oblíbený pro rychlý vývoj prototypů, vědecké výpočty, analýzu dat, a webové aplikace. Python je známý pro svou čitelnost kódu a širokou škálu knihoven pro různé účely.

Výkon a možnosti optimalizace
 • C#: Má tendenci být rychlejší než Python díky své kompilované povaze a optimalizacím prováděným při kompilaci. C Sharp je vhodný pro aplikace, kde je vyžadován vysoký výkon.

 • Python: Je obecně pomalejší než C Sharp kvůli své interpretované povaze, ale nabízí rychlý vývoj a je snadno integrovatelný s C a C++ knihovnami pro výkonově náročné operace. Python je ideální pro úlohy, kde rychlý vývoj a flexibilita převažují nad potřebou maximálního výkonu.

Shrnutí: C Sharp je vhodný pro aplikace, kde je důležitá bezpečnost kódu, výkon, a hluboká integrace s .NET platformou. Python je ideální pro rychlý vývoj a skriptování, vědecké výpočty a aplikace, které těží z jeho flexibility a bohaté sady knihoven.

C Sharp ve vývoji aplikací

 C# je univerzální programovací jazyk, který se používá v širokém spektru aplikací, od webových přes desktopové a mobilní aplikace až po herní vývoj. 

Díky své flexibilitě, výkonu a bohatému ekosystému knihoven a frameworků je C Sharp často volen pro projekty různých typů a velikostí.

Vývoj webových aplikací

C Sharp hraje klíčovou roli při vývoji webových aplikací díky robustnímu frameworku ASP.NET Core, který poskytuje nástroje a knihovny pro vytváření vysoce výkonných webových aplikací a API.

ASP.NET Core a jeho možnosti

ASP.NET Core je otevřený, multiplatformní framework pro vývoj moderních, cloudových a webových aplikací. 

Je známý svou vysokou výkoností, škálovatelností a flexibilitou.

 • Modulární architektura: ASP.NET Core je navržen s modularitou, což umožňuje vývojářům používat pouze ty komponenty, které potřebují, čímž se zlepšuje výkon a snižuje velikost aplikace.

 • Podpora pro Razor Pages a MVC: ASP.NET Core podporuje různé modely vývoje, včetně Razor Pages pro rychlý vývoj jednoduchých webových stránek a MVC (Model-View-Controller) pro složitější aplikace.

 • Middleware: Middleware komponenty v ASP.NET Core umožňují zpracování HTTP požadavků, přidávání funkcí jako autentizace, autorizace, a logování do aplikace.

Cross-platform: ASP.NET Core může běžet na Windows, Linux a macOS, což umožňuje vývoj a nasazení aplikací na různých platformách.

Výhody a nevýhody oproti jiným frameworkům
 • Výhody:

  • Vysoký výkon: ASP.NET Core je známý svou rychlostí a efektivitou, což z něj činí jednu z nejvýkonnějších platforem pro vývoj webových aplikací.
  • Modulární architektura: Umožňuje vývojářům vytvářet lehké a škálovatelné aplikace.
  • Podpora moderních technologií: Integruje se s nejnovějšími webovými technologiemi a podporuje moderní vývojové postupy.
 • Nevýhody:

  • Křivka učení: Pro začátečníky může být ASP.NET Core složitější na naučení ve srovnání s jednoduššími frameworky, jako je Flask nebo Express.
  • Komplexnost: Pro menší projekty může být ASP.NET Core příliš robustní a složitý, což může vést k nadměrnému použití zdrojů.

Vývoj desktopových aplikací

C Sharp je jedním z nejpopulárnějších jazyků pro vývoj desktopových aplikací na platformě Windows. Windows Forms, WPF, a UWP jsou tři hlavní technologie, které se používají pro tento účel.

Windows Forms, WPF a UWP
 • Windows Forms: Tradiční framework pro vývoj desktopových aplikací na Windows. Umožňuje vytvářet bohaté uživatelské rozhraní s minimálním kódem. Ideální pro rychlý vývoj aplikací s jednoduchým uživatelským rozhraním.

 • WPF (Windows Presentation Foundation): Moderní framework pro vytváření bohatých uživatelských rozhraní s podporou pro 3D grafiku, animace a data binding. Nabízí vysokou flexibilitu a odděluje logiku aplikace od uživatelského rozhraní pomocí XAML.

 • UWP (Universal Windows Platform): Platforma pro vytváření aplikací, které mohou běžet na široké škále zařízení, včetně PC, tabletu, telefonu, a IoT zařízení. UWP aplikace mají moderní design a mohou využívat nejnovější funkce Windows.
 • Integrace s Windows a dalšími platformami

  C Sharp umožňuje hlubokou integraci s operačním systémem Windows, včetně přístupu k Windows API, registru, a dalším systémovým zdrojům. WPF a UWP umožňují vytvářet moderní a responzivní uživatelská rozhraní, která jsou plně integrována s funkcemi Windows.

Vývoj mobilních aplikací

Pro vývoj mobilních aplikací nabízí C Sharp platformy Xamarin a MAUI (Multi-platform App UI), které umožňují vytváření aplikací pro Android a iOS s jedním sdíleným kódem.

Xamarin a MAUI (Multi-platform App UI)
 • Xamarin: Umožňuje vývoj mobilních aplikací pro Android a iOS pomocí C Sharp a sdíleného kódu. Xamarin poskytuje přístup k nativním API obou platforem a umožňuje vytvářet aplikace s nativním vzhledem a výkonem.

 • MAUI (Multi-platform App UI): Rozšíření Xamarin, které umožňuje vývoj multiplatformních aplikací nejen pro mobilní zařízení, ale i pro desktopové systémy jako Windows a macOS. MAUI poskytuje jednotný API pro vývoj aplikací napříč různými platformami s minimálními změnami v kódu.

 • Podpora multiplatformního vývoje

  Xamarin a MAUI umožňují sdílet většinu kódu mezi různými platformami, což snižuje náklady na vývoj a údržbu aplikací. Vývojáři mohou psát kód v C Sharp a nasazovat jej na různé operační systémy s nativním vzhledem a chováním.

Vývoj her

C Sharp je široce používán v herním průmyslu díky své integraci s herním enginem Unity, který je jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro vývoj 2D a 3D her.

Použití v Unity

Unity využívá C Sharp jako svůj hlavní skriptovací jazyk, což umožňuje vývojářům psát logiku hry, skriptovat herní mechaniky a interakce, a spravovat herní prostředky.

 • Skriptování: Pomocí C Sharp mohou vývojáři psát skripty, které ovládají chování herních objektů, animace, fyziku a uživatelské rozhraní. C Sharp v Unity umožňuje tvorbu komplexních herních mechanik a AI.

Skriptování a herní mechaniky

C Sharp v Unity poskytuje bohaté možnosti pro skriptování, včetně:

 • Herní mechaniky: Vývojáři mohou vytvářet komplexní herní mechaniky, jako je detekce kolizí, řízení herních postav, a simulace fyziky.
 • Interakce s herním světem: C Sharp umožňuje přístup k Unity API pro manipulaci s herními objekty, správu herních prostředků a vytváření interakcí mezi herními prvky.

Unity podporuje vývoj pro různé platformy, včetně PC, konzolí, mobilních zařízení a VR/AR, což umožňuje vytvářet hry s širokým dosahem a působností.

Keri Core Academy a C Sharp

Keri Core Academy byla založena s vizí poskytnout vzdělání v oblasti herního vývoje, které by bylo dostupné a praktické.

Akademie se zaměřuje na to, aby poskytovala studentům potřebné znalosti a dovednosti pro vytváření vlastních her, a to i bez předchozích zkušeností v programování.

Recenze z prezenčního kurzu

Příběh zakladatele

Příběh Keri Core Academy začíná zakladatelem Martinem Čapkem, který jako dítě snil o vytváření her. 

Narodil se a vyrostl v době, kdy online kurzy a bezplatné výukové materiály ještě neexistovaly. Jeho cesta k hernímu vývoji nebyla jednoduchá.

Martin se od mládí zajímal o technologie a počítačové hry. Svoji první hru si zahrál už jako malý chlapec a okamžitě si uvědomil, že chce vytvářet vlastní hry. Během studií na vysoké škole se Martin rozhodl, že místo lukrativní práce v korporátu půjde za svým snem. Přijal práci v malé firmě zabývající se herním vývojem, kde získal své první zkušenosti, i když za poloviční plat.

Martinova touha učit se a vytvářet hry ho vedla k tomu, že se často sám učil nové techniky a programovací jazyky. „Jednou jsem se zeptal svého profesora, jak vytvořit multiplayerovou hru. Nečekal jsem dokonalou odpověď, ale nedostal jsem prakticky nic, co by mi pomohlo,“ vzpomíná Martin. Tato zkušenost ho motivovala k tomu, aby si začal hledat cestu sám.

Po letech samostudia a práce v herním průmyslu si Martin uvědomil, že chce své zkušenosti předat dál. 

Viděl, jak složité bylo pro něj získat potřebné znalosti, a chtěl vytvořit místo, kde by každý mohl jednoduše a efektivně získat dovednosti potřebné pro herní vývoj. Tak se zrodila Keri Core Academy.

Dnes Martin a jeho tým nabízí kurzy, které kombinují praktické zkušenosti s moderními výukovými metodami, aby pomohli dalším generacím herních vývojářů dosáhnout jejich cílů.

Příklad struktury kurzu "Unity krok za krokem"

Úvod do Unity

  • Instalace Unity a Visual Studio
  • Základy Unity rozhraní
  • Jednoduchý projekt v Unity
 • Základy C Sharp pro Unity

  • Datové typy a proměnné
  • Základy skriptování
  • Vytváření herních objektů
 • Vývoj her bez programování

  • Použití vizuálních nástrojů v Unity
  • Základy herní logiky
  • Tvorba jednoduchých her
 • Pokročilé skriptování

  • Herní mechaniky
  • AI a interakce s prostředím
  • Optimalizace výkonu
 • Tvorba projektů

  • Hyper casual hra
  • First-person shooter hra
  • Vydání hry na platformy
 • NOVĚ Jak vydat hru na Steam

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍCE O KURZU UNITY KROK ZA KROKEM 

Speciální nabídka na Unity kurz

Keri Core Academy si váží svých studentů a věří, že kvalitní vzdělání by mělo být dostupné. Unity kurz „Unity krok za krokem“ má běžnou hodnotu 25 000 Kč, ale akademie se rozhodla nabídnout ho svým stálým členům za 4999 Kč.

Díky neustálému vylepšování a přidávání nového obsahu byla cena kurzu později zvýšena na 5999 Kč, což je aktuální cena.

Neustále přidáváme nový obsah, jako je bezplatný modul „Jak vydat hru na Steam“. Tento kurz je neustále aktualizován a rozšiřován, aby poskytoval nejaktuálnější a nejhodnotnější vzdělání v oblasti herního vývoje.

Proč byste měli koupit kurz právě teď?

 • Pokud si kurz zakoupíte nyní, získáte přístup ke stejnému obsahu, jako byste kurz kupovali za 3 měsíce za 15 000 Kč, kdy bude obsahovat ještě více materiálů a vylepšení.
 • Cena kurzu bude růst, protože přidáváme nové moduly a obsah zdarma, což zvýší jeho hodnotu.

Koupit kurz právě teď znamená

 • Získat přístup k plnému obsahu kurzu za zvýhodněnou cenu.
 • Využít 14denní garance vrácení peněz. Pokud kurz nesplní vaše očekávání, můžete si jej vyzkoušet na 14 dní zdarma. Pokud se rozhodnete, že kurz není pro vás, stačí napsat na email: [email protected] a akademie vám bez řečí vrátí všechny peníze.

Tato nabídka je časově omezená, a proto Keri Core Academy doporučuje koupit Unity kurz právě TEĎ, abyste mohli začít svou cestu v herním vývoji s nejlepším možným vzděláním a nástroji, které vám pomohou uspět.

14 denní garance