KeriCoreAcademy
Frontend
OSBAH

  Frontend: Odhalte 10 Tajemství Frontend Technologií!

  Definice frontendu a jeho role ve vývoji

  Frontend v kontextu webového vývoje odkazuje na část aplikace, se kterou přímo interaguje uživatel.

  Toto zahrnuje vše od textů, obrázků a menu po interaktivní prvky jako jsou tlačítka a formuláře.

  Ve vývoji her může frontend zahrnovat herní rozhraní (UI), menu, panel nástrojů, indikátory zdraví, mapy a jiné vizuální prvky, které hráč vidí a s nimiž můžou interagovat.

  Tyto prvky jsou zásadní pro uživatelskou přívětivost a celkový dojem z hry.

  Představení Unity jako platformy pro vývoj her

  Unity je jedním z nejpoužívanějších herních enginů na světě, což je zčásti díky jeho schopnosti pracovat na mnoha platformách a jednoduchosti použití.

  Unity umožňuje vývojářům vytvářet 2D a 3D hry a interaktivní obsah s použitím silného vizuálního editoru a podpory skriptování v C#.

  Engine je obzvláště oblíbený pro svou schopnost integrovat různé assety a komponenty pro rychlé prototypování a vývoj.

  Základy prostředí Unity a jeho využití pro frontend

  Prostředí Unity je sestaveno z několika klíčových komponent:

  • Scéna (Scene): To je pracovní plocha, kde se sestavují a organizují všechny objekty hry, včetně terénů, postav, světel, kamer a UI elementů.
  • Hierarchie (Hierarchy): Panel, který zobrazuje všechny objekty ve scéně a jejich rodičovsko-potomkovské vztahy.
  • Inspektor (Inspector): Detailní pohled na vlastnosti aktuálně vybraného objektu, kde lze upravit jeho komponenty, jako jsou transformace, materiály, skripty a další.
  • Assety (Assets): Všechny zdroje, které jsou součástí projektu, včetně grafik, zvuků, skriptů a prefabrikátů (předpřipravených objektů).
  • Game View: Umožňuje vývojáři zobrazit a interagovat s hrou z pohledu konečného uživatele v reálném čase.

  Využití Unity pro frontend znamená hlavně práci s UI komponentami, jako jsou textová pole, tlačítka a obrázkové panely, které lze snadno přidávat do scény a skriptovat pro dynamické chování.

  Unity také podporuje integraci externích knihoven a API pro rozšíření funkcionalit, což je užitečné pro vytváření složitějších interaktivních aplikací.

  Základy HTML a CSS

  HTML (HyperText Markup Language) je standardní jazyk používaný pro tvorbu a strukturování stránek na internetu.

  HTML soubory jsou základem každé webové stránky a definují strukturu obsahu, včetně textů, obrázků a odkazů.

  CSS (Cascading Style Sheets) je jazyk používaný pro popis vzhledu a formátování dokumentů napsaných v HTML.

  CSS umožňuje vývojářům oddělit obsah a design, což usnadňuje údržbu stránek, zlepšuje flexibilitu a ovládání prezentace.

  Vytvoření jednoduchých webových stránek

  Vytváření webové stránky začíná s HTML, kde definujete strukturu vaší stránky.

  Základní HTML dokument obsahuje několik základních prvků, jako je <!DOCTYPE html>, <html>, <head>, a <body>. V <head> se umisťují meta informace a odkazy na CSS soubory.

  Tělo dokumentu (<body>) pak obsahuje vlastní obsah stránky, jako jsou nadpisy (<h1>, <h2> atd.), odstavce (<p>), odkazy (<a href="...">), obrázky (<img src="..." alt="...">) a další strukturální prvky. 

  <!DOCTYPE html>

  <html> 

  <head> 

  <title>Moje první webová stránka</title> 

  <link rel=„stylesheet“ type=„text/css“ href=„styles.css“> 

  </head> 

  <body> 

  <h1>Vítejte na mé stránce!</h1> 

  <p>Toto je ukázka jednoduché webové stránky.</p> 

  <a href=„https://www.example.com“>Více informací</a> 

  </body> 

  </html>

   

  Stylování prvků pro herní UI

  CSS se používá k definování stylů pro HTML elementy.

  Například, můžete nastavit barvu pozadí, typ a velikost písma, ohraničení a další vlastnosti.

  Pro herní UI, můžete chtít vytvořit vlastní tlačítka a panelů s využitím CSS pro lepší vizuální atraktivitu.

  Příklad CSS pro stylizaci tlačítka může vypadat následovně: 

  button {

  background-color: #4CAF50

  /* Zelená */ border: none; 

  color: white; 

  padding: 15px 32px

  text-align: center; 

  text-decoration: none; 

  display: inline-block; 

  font-size: 16px

  margin: 4px 2px

  cursor: pointer; 

  }

  Tento CSS kód vytvoří tlačítko s zeleným pozadím, bílým textem, a bez ohraničení, které se zvýrazní při najetí myší.

  Styly lze aplikovat přímo na HTML elementy v rámci herního rozhraní pro zajištění konzistentního a atraktivního vzhledu.

  CSS je mocný nástroj pro tvůrce her, protože umožňuje snadno upravovat a experimentovat s designem UI bez potřeby zásahů do kódu hry.

  Začlenění JavaScriptu a C# pro Frontend

  Základy JavaScriptu pro Frontend interaktivních webových stránek

  JavaScript je nezbytný pro vývoj frontendu webových stránek, poskytuje interaktivitu a dynamické prvky, které zlepšují uživatelskou zkušenost.

  Umožňuje vývojářům vytvářet responsivní a atraktivní frontend, jako jsou animace, asynchronní načítání dat a reaktivní uživatelská rozhraní.

  JavaScript je klíčem k efektivní manipulaci s DOM pro dynamickou změnu obsahu, což je zásadní pro moderní frontendové aplikace.

  Úvod do programovacího jazyka C# pro Frontend v Unity

  C# je preferovaný programovací jazyk pro vytváření skriptů v Unity, což činí z Unity výkonný nástroj pro frontendový herní vývoj.

  Vývojáři používají C# pro vytváření interakcí a logiky herního frontendu, jako jsou UI ovládání, animace postav a herní mechaniky.

  C# v Unity umožňuje robustní a efektivní frontendové vývojové postupy, což vede k lepší integraci herního designu a funkčnosti.

  Porovnání JavaScriptu a C# v kontextu Frontendu v Unity

  Přestože JavaScript byl v Unity používán v podobě UnityScript pro frontendový vývoj her, UnityScript již není podporován a vývojáři se obrací k C# pro veškerý frontendový vývoj v Unity.

  C# poskytuje silnější typovou kontrolu a je vhodnější pro složitější frontendové herní aplikace, které vyžadují stabilní a optimalizované chování.

  JavaScript zůstává silný nástroj pro tradiční webový frontend, zatímco C# dominuje ve frontendovém vývoji v rámci Unity pro větší flexibilitu a širší možnosti ve vývoji her.

  Tato zařazení klíčového slova „frontend“ v kontextu JavaScriptu a C# v Unity posilují jejich důležitost a aplikaci ve vývoji frontendu pro webové i herní platformy.

  Toto zdůraznění pomáhá lépe pochopit, jak oba jazyky přispívají k efektivnímu a interaktivnímu frontendovému vývoji.

  Unity UI systém pro frontend herních aplikací

  Práce s Canvas a UI elementy v Unity

  V Unity, Canvas slouží jako základní komponenta pro všechny UI elementy a je nezbytný pro správné zobrazení a funkčnost herního frontendu.

  Canvas může fungovat v několika režimech, včetně Screen Space – Overlay, kde UI kryje celou obrazovku, a World Space, pro UI, které existuje ve 3D prostoru jako součást herní scény.

  Na Canvasu jsou umístěny další UI komponenty, jako jsou texty, tlačítka, obrázky a posuvníky.

  Každý z těchto elementů je konfigurován pomocí Inšpektor panelu, kde lze nastavit jejich velikost, pozici a další vizuální vlastnosti.

  Toto je zásadní pro vytváření efektivního a vizuálně přitažlivého frontendu herních aplikací.

  Vytváření a stylování herních menu a ovládacích prvků

  Herní menu a ovládací prvky jsou klíčové pro uživatelskou interakci a musí být intuitivní a vizuálně příjemné.

  V Unity, vývojáři využívají UI komponenty jako Button, Slider a Toggle pro vytvoření interaktivních prvků herního frontendu.

  Stylování těchto prvků se provádí přes nastavení vlastností jako barva, font, obrázky a další grafické assets, které definují vzhled a chování UI elementů.

  V praxi lze vytvořit menu tlačítek pro herní nastavení, kde každé tlačítko reaguje na uživatelský vstup a aktivuje různé funkce hry.

  Tato interaktivita se řídí skripty a designem, který musí být konzistentní s celkovým vizuálním stylem hry.

  Skriptování UI interakcí pomocí C#

  Skriptování je zásadní pro oživení UI prvků v Unity.

  C# skripty umožňují vývojářům programovat specifické reakce UI na různé uživatelské akce, jako je kliknutí na tlačítko nebo změna hodnoty posuvníku.

  Toto skriptování zahrnuje naslouchání eventům (například onClick pro tlačítka), a definování funkcí, které se mají vykonat, když dojde k těmto událostem.

  Například skript pro tlačítko může vypadat takto: 

  using UnityEngine;

  using UnityEngine.UI; // Import UI namespace 

   

  publicclass ButtonHandler : MonoBehaviour

  {

  public Button myButton;

  void Start()

  {

  // Register onClick event 

  myButton.onClick.AddListener(TaskOnClick); 

  void TaskOnClick() 

  Debug.Log(„You have clicked the button!“); 

  // Implement functionality for button click here 

  }

  Tento skript přidá posluchač k tlačítku a definuje funkci TaskOnClick, která se spustí, když uživatel klikne na tlačítko.

  Tímto způsobem můžete vytvořit dynamické a interaktivní frontendové prvky, které zlepšují herní zážitek a uživatelské rozhraní.

  Integrací těchto prvků — Canvas, UI komponent a skriptování pomocí C# — může Unity poskytovat bohaté a poutavé frontendové zážitky, které jsou klíčové pro úspěch moderních her.

  Interaktivní Elementy v Unity

  Skriptování v C# pro manipulaci s herními objekty

  Skriptování v Unity pomocí C# je základem pro manipulaci s herními objekty a vytváření interaktivního frontendu.

  Vývojáři mohou psát skripty, které řídí chování objektů ve hře, od jednoduchého pohybu po složité herní mechaniky.

  C# skripty v Unity umožňují přístup k všem aspektům herního engine, včetně fyziky, animací, zvuků a více.

  Například, skript pro pohyb postavy může vypadat takto:

  using UnityEngine;

  public class PlayerController : MonoBehaviour 

  public float speed = 5.0f

  void Update() 

  {

  float moveHorizontal = Input.GetAxis(„Horizontal“); 

  float moveVertical = Input.GetAxis(„Vertical“); 

  Vector3 movement = new Vector3(moveHorizontal, 0.0f, moveVertical); 

  transform.Translate(movement * speed * Time.deltaTime); 

  }

  Tento skript umožňuje objektu pohybovat se na základě uživatelského vstupu, což je základní příklad manipulace s objekty pro interaktivní frontend.

  2. Event-driven programming ve frontendovém vývoji a Unity

  Event-driven programming (programování řízené událostmi) je paradigma, které se hodí pro vývoj interaktivního frontendu, jak ve webových aplikacích, tak v Unity.

  V Unity, event-driven přístupy jsou často používány pro správu uživatelských interakcí, jako jsou kliknutí myší, stisky kláves, a jiné vstupy.

  Unity nabízí různé systémy pro zachytávání a reakci na události, včetně Unity Event System pro UI komponenty a Input Manager pro herní vstupy.

  Pro příklad, skript, který reaguje na kliknutí tlačítka v UI, by mohl vypadat následovně: 

  using UnityEngine;

  using UnityEngine.UI; 

  publicclass ButtonClickHandler : MonoBehaviour 

  public Button myButton; 

  void Start()

  myButton.onClick.AddListener(OnButtonClick); 

  void OnButtonClick() 

  Debug.Log(„Button clicked!“); 

  // Implement additional logic here 

  }

  Tento postup umožňuje oddělit logiku reakce na události od zbytku kódu, což vede k čistší a lépe spravovatelné kódbázi.

  Implementace uživatelských interakcí v herním prostředí

  Implementace uživatelských interakcí je klíčová pro vytvoření zapojivého a interaktivního herního frontendu.

  V Unity, interakce mohou zahrnovat sběr předmětů, dialogy s NPC (non-player characters), řešení hádanek, a mnoho dalších akcí, které lze programovat pomocí C#.

  Vývojáři musí pečlivě navrhnout tyto interakce, aby byly intuitivní a zábavné pro hráče.

  Jako příklad, skript pro interakci s objektem může vypadat následovně: 

  using UnityEngine;

  public class ItemInteraction : MonoBehaviour 

  void OnMouseDown() 

  if (Vector3.Distance(transform.position, Camera.main.transform.position) < 2.0f

  Debug.Log(„Item picked up!“); 

  // Implement logic to pick up the item 

  }

  Tento skript umožňuje hráči interagovat s objektem, pokud je dostatečně blízko, což je typický příklad pro vytváření dynamických a interaktivních frontendových prvků v Unity.

  Tyto techniky a přístupy jsou základem pro vývoj interaktivních a poutavých herních aplikací v Unity, a poskytují bohaté možnosti pro tvorbu inovativního herního frontendu.

  Pokročilé Techniky v CSS a Unity

  1. Responzivní design a jeho aplikace v herním UI

  Responzivní design je klíčový pro zajištění, že herní UI vyhovuje různým rozlišením a orientacím obrazovek, což je zvláště důležité pro hry, které jsou dostupné na mnoha zařízeních, jako jsou mobilní telefony, tablety a stolní počítače.

  V Unity, responzivní design lze implementovat pomocí komponenty Canvas Scaler, která automaticky upravuje velikost a rozložení UI prvků podle různých velikostí a rozlišení obrazovky.

  Vývojáři mohou využít různé strategie skalování, jako je Scale With Screen Size, který umožňuje, aby se UI pružně přizpůsobilo změnám velikosti obrazovky.

  2. Využití moderních CSS frameworků pro rychlé prototypování

  Pro webové rozhraní a prvky, které mohou být integrovány do Unity prostřednictvím webových technologií (např. WebGL), je možné využít moderní CSS frameworky jako Bootstrap nebo Foundation.

  Tyto frameworky poskytují předdefinované styly a komponenty, které mohou značně zrychlit prototypování a zjednodušit implementaci konzistentního vizuálního stylu.

  Frameworky nabízejí rozsáhlé možnosti pro grid systémy, responzivní navigaci, formuláře a další UI komponenty, které lze efektivně využít pro rychlou vývojovou fázi projektů.

  3. Pokročilé animace a přechody v Unity

  Unity poskytuje bohaté možnosti pro vytváření pokročilých animací a přechodů, což zvyšuje interaktivitu a vizuální přitažlivost herního frontendu.

  Vývojáři mohou využít Animation Controller pro správu složitých animačních sekvencí a stavy, které lze propojit s herní logikou prostřednictvím skriptů v C#.

  Unity také podporuje pokročilé techniky animace, jako je blend trees pro plynulé přechody mezi animacemi postav, a shader programming pro vytváření efektů, jako jsou blikání, zvýraznění a jiné vizuální efekty.

  Tato kombinace CSS pro web a Unity pro herní aplikace umožňuje vývojářům pracovat na rozhraních, které jsou vizuálně atraktivní, funkční a optimalizované pro různé platformy.

  Využití těchto pokročilých technik přináší značné výhody v agilitě projektu, kvalitě uživatelského zážitku a celkové produkční efektivitě.

  Komunikace mezi Frontendem a Backendem

  1. Základy RESTful API a jeho využití v Unity

  RESTful API (Representational State Transfer) je standardní metoda používaná pro komunikaci mezi klientem (frontendem) a serverem (backendem).

  API definuje soubor HTTP požadavků, jako jsou GET, POST, PUT, DELETE, které umožňují manipulaci s daty na serveru.

  V Unity lze RESTful API využít pro načítání dat do hry, ukládání skóre, konfigurace herního nastavení, a další.

  Unity podporuje tuto komunikaci prostřednictvím UnityWebRequest třídy, která umožňuje posílání a přijímání HTTP požadavků a zpracování odpovědí.

  Tato funkce je klíčová pro hry, které vyžadují interakci s databází nebo serverovými zdroji. Příklad jednoduchého GET požadavku pro načítání dat z API může vypadat následovně: 

  using System.Collections;

  using UnityEngine; 

  using UnityEngine.Networking;

   

  public class APIClient : MonoBehaviour 

   

  void Start() 

  { S

  tartCoroutine(GetDataCoroutine()); 

  IEnumerator GetDataCoroutine() 

  string url = „https://api.example.com/data“

  using (UnityWebRequest webRequest = UnityWebRequest.Get(url)) 

  yieldreturn webRequest.SendWebRequest(); 

  if (webRequest.isNetworkError || webRequest.isHttpError) 

  Debug.LogError(„Error: „ + webRequest.error); 

  else { Debug.Log(„Received: „ + webRequest.downloadHandler.text); 

  }

  2. Synchronizace dat mezi klientem a serverem

  Synchronizace dat mezi frontendem a backendem je nezbytná pro hry, které zahrnují více hráčů nebo ukládají postup hráče na serveru.

  V Unity lze tuto synchronizaci dosáhnout pomocí RESTful API nebo WebSocketů pro real-time komunikaci.

  WebSocket poskytuje dvoucestnou komunikaci mezi klientem a serverem, což je ideální pro online multiplayer hry, kde je požadována okamžitá reakce na akce hráčů.

  3. Bezpečnostní aspekty komunikace v online hrách

  Bezpečnost je zásadní pro ochranu osobních dat hráčů a zajištění spravedlivého herního prostředí. 

  Zabezpečení API komunikace zahrnuje několik opatření:

  • HTTPS: Použití HTTPS místo HTTP zajišťuje šifrování dat posílaných mezi klientem a serverem, což brání odposlechu a manipulaci s daty.
  • Autentizace a autorizace: Systémy jako OAuth nebo tokeny JWT (JSON Web Tokens) umožňují bezpečně ověřovat uživatele a zajišťují, že mají oprávnění k provádění akcí.
  • Ochrana proti útokům: Je důležité implementovat ochranu proti běžným hrozbám, jako jsou SQL injection, Cross-site scripting (XSS) a Cross-site request forgery (CSRF).

  Implementací těchto základních principů a technologií lze zlepšit spolehlivost, bezpečnost a uživatelskou zkušenost ve hrách, což je klíčové pro úspěšný herní produkt.

  Moderní JavaScriptové frameworky a C# knihovny

  1. Porovnání React, Angular a Vue.js v kontextu webu

  Moderní JavaScriptové frameworky jako React, Angular a Vue.js jsou základem pro vývoj dynamických a interaktivních webových aplikací. Každý z nich má své specifické výhody a použití:

  • React: Vyvinutý Facebookem, React je knihovna pro vytváření uživatelských rozhraní. Je známý svou rychlostí a flexibilitou, jakož i modulárním přístupem k vývoji. React používá JSX (JavaScript XML), což umožňuje psát HTML v JavaScriptu, a vyniká ve škálovatelných aplikacích s intenzivními daty.

  • Angular: Vyvinutý Googlem, Angular je robustní framework pro vývoj frontendu, který poskytuje komplexní řešení pro vývoj aplikací, včetně silného systému pro dvoucestnou datovou vazbu, modulární architekturu a podporu pro TypeScript. Je ideální pro velké aplikace s náročnou logikou a řízením stavů.

  • Vue.js: Vue.js je progresivní framework, který se dá snadno integrovat do stávajících projektů. Je známý svou jednoduchostí a přizpůsobivostí, což usnadňuje učení a používání. Vue je velmi efektivní pro jednostránkové aplikace a situace, kde je potřeba rychle prototypovat.

  Volba mezi těmito frameworky závisí na specifických požadavcích projektu, zkušenostech týmu a preferovaných vývojových praktikách.

  2. Přehled C# knihoven pro integraci v Unity

  Unity podporuje C# pro skriptování, což umožňuje vývojářům využívat mnoho knihoven a nástrojů dostupných pro tento jazyk. Mezi důležité C# knihovny pro Unity patří:

  • UnityEngine: Základní knihovna pro Unity, která obsahuje třídy a metody pro manipulaci s herními objekty, fyziku, zvuky, grafiku a mnoho dalšího.
  • UnityEditor: Knihovna určená pro vytváření vlastních nástrojů a rozšíření v editoru Unity, která pomáhá automatizovat úkoly a zlepšovat workflow.
  • DotNetZip: Pro práci se zip soubory, což je užitečné pro manipulaci s daty a assety.
  • Newtonsoft.Json: Oblíbená knihovna pro práci s JSON, která umožňuje snadnou serializaci a deserializaci dat pro síťovou komunikaci nebo ukládání nastavení.

  3. Výběr technologie a frameworku

  Při výběru technologie nebo frameworku pro projekt je důležité zvážit několik klíčových faktorů:

  • Shoda s požadavky projektu: Zvolená technologie by měla splňovat technické a obchodní požadavky projektu.
  • Komunita a podpora: Silná komunita a dobrá podpora mohou výrazně usnadnit vývoj, zejména při řešení problémů.
  • Dokumentace a zdroje učení: Kvalitní a aktuální dokumentace, tutoriály a vzdělávací materiály jsou nezbytné pro rychlé zvládnutí technologie.
  • Výkonnost a škálovatelnost: Důležité pro projekty, které očekávají růst uživatelské základny nebo dat.
  • Zkušenosti a znalosti týmu: Vybraná technologie by měla odpovídat dovednostem a zkušenostem vývojového týmu.

  Výběr správné technologie nebo frameworku je zásadní pro úspěch projektu, proto je důležité pečlivě zvážit všechny tyto faktory před rozhodnutím.

  Praktický projekt: Vytvoření hry v Unity

  1. Návrh a implementace hry v Unity s kompletním frontendem

  Při vytváření hry v Unity s kompletním frontendem je nejprve potřeba definovat základní koncept hry, herní mechaniky, cílovou skupinu a grafický styl. Začněte s:

  • Storyboarding a wireframing: Vytvořte vizuální scénáře a jednoduché wireframy pro rozhraní, které pomohou definovat hlavní obrazovky hry, jako jsou menu, herní scény a dialogová okna.
  • Prototypování: Rychlé prototypování v Unity s použitím primitiv a základních funkcí umožní testování a iteraci herních mechanik.
  • Design UI: Rozvíjejte UI, využijte Unity’s UI systém pro vytvoření interaktivních prvků jako jsou tlačítka, skóre panely, nastavení a inventář. Stylování se provádí s ohledem na cílové publikum a estetiku hry.
  • Skriptování mechanik: Využijte C#, abyste naprogramovali herní logiku, pohyb postav, interakce, AI chování nepřátel a další dynamické prvky hry.

  2. Integrace všech naučených technik a programovacích principů

  Při integraci naučených technik a principů do vaší hry je důležité aplikovat osvědčené postupy pro kódování, návrh a architekturu:

  • Modulární design: Rozdělte projekt na samostatné moduly (např. UI, herní logika, správa dat), což usnadňuje správu kódu a zjednodušuje testování.
  • Optimalizace výkonu: Monitorujte a optimalizujte výkon hry, aby bylo zajištěno plynulé běžení na všech cílových platformách. Zahrňte techniky jako jsou LOD (Level of Detail) pro grafiku a správné spravování paměti.
  • Zabezpečení a integrita dat: Implementujte bezpečnostní opatření pro ochranu dat hráčů a herních skóre, zvláště pokud je hra online.

  3. Testování a optimalizace uživatelského rozhraní

  Důkladné testování je klíčové pro vytvoření úspěšné hry. Zajistěte, že UI je intuitivní a snadno použitelné pro vaši cílovou skupinu:

  • Testování použitelnosti: Provedení testování použitelnosti s reálnými uživateli může odhalit problémy v UI, které nebyly během vývoje zřejmé. Získejte zpětnou vazbu a použijte ji pro další iterace designu.
  • Testování na různých zařízeních: Ujistěte se, že vaše hra správně funguje na všech podporovaných zařízeních a platformách, což zahrnuje různé rozlišení a operační systémy.
  • Optimalizace pro dotykové obrazovky a tradiční ovládání: Pokud hra běží na více platformách, optimalizujte ovládací prvky pro dotykové obrazovky stejně jako pro klávesnici/myš nebo gamepady.

  Vytváření hry v Unity je komplexní proces, který vyžaduje pečlivé plánování, implementaci a testování. Správné využití nástrojů a technik může výrazně zvýšit šanci na úspěch vašeho herního projektu.

  Vytvořte svoji vlastní hru!

  Na našem zbrusu novém webu naleznete nejen články o nejnovějších hrách a technologických průlomech, ale i pravidelné aktualizace našich kurzů.

  Tyto aktualizace jsou pečlivě navrženy tak, aby vám poskytovaly nejnovější informace a techniky, a aby vás motivovaly pokračovat ve vaší cestě.

  Finishujeme s přípravou nového bonusu do našeho kurzu Unity, který vás naučí, jak vydat vaši hru na platformě STEAM!

  Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli uspět

  Rozšiřujeme a vylepšujeme naše služby a s tím postupně zvyšujeme ceny kurzů a coachingu.

  Kupříkladu, náš Unity kurz, jehož hodnota přesahuje 25000 Kč, je nyní dostupný za 5999 Kč.

  Cena je tak nízká, protože chceme zpřístupnit herní vývoj co nejvíce lidem!

  Vaše investice je chráněna naší garancí

  Pokud si ještě nejste jisti, nabízíme 100% garanci vrácení peněz. 

  Po zakoupení kurzu máte 14 dní na to, abyste zvážili, zda je to správná cesta pro vás.

  Pokud zjistíte, že to není to, co jste očekávali, stačí nám napsat a my vám vrátíme každou korunu.

  Připojte se k nám bez obav, vaše budoucnost ve světě herního vývoje je v bezpečných rukou.

  14 denní garance